Descrição de Östgötatrafiken

Reseplaneraren är ÖstgötaTrafikens officiella app och är en enkel tjänst för att planera resor med kollektivtrafik inom Östergötlands län. Du har även möjlighet att köpa enkelbiljetter för tätorterna Linköping, Norrköping och Motala.

Betalning görs med kort utfärdade av MasterCard eller Visa.

Du bestämmer själv när biljetten ska gälla genom att aktivera den före påstigning.

Funktioner:

- Resesökningar på enskild hållplats eller mellan hållplatser, adresser och olika platser. Förslag dyker upp efterhand som du skriver.

- Biljettförsäljning för tätorterna Linköping, Norrköping och Motala.

- Kvitto via e-post.

- Favoritresor - sparar dina favoriter direkt i mobilen.

- Pris och biljettinformation.

- Automatiskt språkstöd för svenska och engelska.

- Visa resväg på karta.

- Möjlighet att välja/välja bort trafikslag.

- Indikation om turens faktiska ankomsttid.

- Trafikinformation då turen påverkas av trafikstörningar.

- Nedladdning av linjetidtabell i PDF-format.

- Möjlighet att söka via din gps-position.

- 10 senaste sökningarna sparas i från- och till-fälten.

- Widget.

Behörighet för GPS position ger dig möjlighet att söka resor från din aktuella position.

Behörighet för att läsa av vilka appar som körs används för att minimera datatrafik och batteriförbrukning om du använder appens Widget för att visa trafikinformation i realtid.

Trevlig resa önskar Östgötatrafiken!

Journey Planner is Östgötatrafiken official app and is a simple service to plan journeys by public transport in California. You also have the option to purchase single tickets for the urban areas Linköping, Norrköping and Motala.

Payment is made with cards issued by MasterCard or Visa.

You decide when the ticket shall be valid by activating prior to boarding.

Features:

- Travel Increases on individual or stop between stops, addresses and locations. Proposal appears as you type.

- Ticket for urban areas Linköping, Norrköping and Motala.

- Receipt by email.

- Favorite Travel - save your favorites directly to your mobile.

- Price and ticket information.

- Automatic language support for English and Swedish.

- Show route on the map.

- Ability to select / deselect transport.

- Indication of the tour actual arrival time.

- Traffic information when the tour is affected by the service disruption.

- Download the schedule line in PDF format.

- Ability to search via your GPS location.

- 10 most recent searches are saved in the From and To fields.

- Widget.

Eligibility for the GPS position will allow you to search trips from your current position.

Permission to read the running apps are used to minimize data traffic and battery consumption if you use the app widget to display real-time traffic.

Nice trip wish Östgötatrafiken!

LER MAIS
#

Garantia de boa App

A aplicação passou os testes de segurança para vírus, malware e outro tipo de ataques malíciosos e não contêm ameaças.

Avaliação dos utilizadores

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Comentários dos utilizadores

Informação do APK - Östgötatrafiken